آلبوم من ◂ سیدمحمد تقی حکیم
در سن ٧ سالگی در مهر ماه ١٣١٢ به مقطع ابتدائی وارد شد که پس از پایان شش سال ابتدائی در خرداد ماه ١٣١٩ موفق به دریافت گواهینامه ششم ابتدائی گردید.